Strona używa ciasteczek
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
x

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego POSIFLEX.com.pl

I. Właściciel Sklepu Internetowego
Sklep Internetowy, działający pod adresem internetowym www.posiflex.com.pl, prowadzony jest przez LSI Software S.A., z siedzibą w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/179, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059150, NIP 725-16-97-775, kapitał zakładowy 3 260 762 zł, zwaną dalej Właścicielem Sklepu Internetowego lub Sprzedawcą.

II. Strony transakcji
Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.posiflex.com.pl, zwaną dalej Klientem lub Użytkownikiem, jest osoby fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.posiflex.com.pl jest Właściciel Sklepu Internetowego.

III. Sklep Internetowy

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest nieodpłatna.
 2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze Sklepu Internetowego. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu Internetowego, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Rejestracja konta oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Sklepu Internetowego następuje w chwili zarejestrowania Użytkownika w Sklepie. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia konta Użytkownika na jego żądanie lub przez Właściciela Sklepu. Użytkownik który dokonał rejestracji ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym momencie jej trwania. W tym celu należy wysłać drogą elektroniczną lub listowną oświadczenie o rozwiązanie umowy.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta). Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Naruszenie postanowienia ust. 4 może skutkować usunięciem konta Użytkownika przez Właściciela Sklepu Internetowego.
 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski a nadto nie naruszają autorskich praw majątkowych.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sklep Internetowy. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 8. Do obowiązków Użytkownika należy, należyta ochrona ustalonego przez siebie hasła. Użytkownikowi zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Użytkownik udostępnił dostęp do Konta osobom trzecim.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie zamówienia złożone za pośrednictwem jego Konta Klienta i staje się stroną umów zawieranych w wyniku złożenia zamówienia.
 10. Sklep Internetowy świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w zakresie prowadzenie Konta Klienta. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż udostępnia informacje o Użytkownikach osobom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel Sklepu Internetowego.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 4. Użytkownik wyraża zgodę na informowanie go przez Właściciela Sklepu Internetowego o wszelkich przeprowadzanych przez niego akcjach promocyjnych. Taka informacja będzie traktowana przez Użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji promocyjnych poprzez odznaczenie opcji wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji promocyjnych za pośrednictwem Konta Klienta.
 6. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i inne przetwarzanie w bazie danych Sklepu Internetowego. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres info@posiflex.com.pl W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
 8. Usługodawca informuje, iż podczas składania Zamówień w Sklepie Internetowym w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz może być wykorzystana w celu zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkownika; weryfikacji i rozwoju oferty Sklepu Internetowego oraz w celu statystycznym.
 9. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 10. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym lub w późniejszym, dowolnym momencie, korzystając z właściwych funkcjonalności Sklepu Internetowego, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpłatnych newsletterów, dotyczących prezentowanych w serwisie zdjęć produktów i kolekcji oraz innych informacji związanych z działalnością Sklepu Internetowego.
 1. Użytkownik może zrezygnować z newslettera w każdej chwili, korzystając z opcji „Usuń mnie z listy subskrybentów”, znajdującej się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Sklepie Internetowym.
 2. Wszystkie dane podane przez Użytkownika będą przechowywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i kontaktu związanego z realizacją zamówień.

V. Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy są produkty prezentowane w chwili składania zamówienia przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym na stronie www.posiflex.com.pl. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej www.posiflex.com.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że podana informacja stanowi inaczej. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie. Podane ceny produktu nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty za produkt ceny podanej w formularzu zamówienia, która jest podawana po uprzednim zalogowaniu się przez Klienta na Konto Klienta.
 3. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.

VI. Zamówienia

 1. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia złożone poprzez stronę www.posiflex.com.pl za pośrednictwem Konta Klienta. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 
 3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (zmiana statusu zamówienia na „w realizacji”) ze wskazaniem ceny, kosztów przesyłki oraz warunków płatności. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2 powyżej. 
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta są realizowane następnego dnia roboczego.
 5. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy towary objęte zamówieniem nie zostaną wysłane.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji i złożenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczne z rezygnacją ze złożenia zamówienia.

VII. Dostawa

 1. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym www.posiflex.com.pl dostarczany jest poprzez firmę kurierską, pocztę polską lub może być odebrany osobiście przez Klienta pod adresem wskazanym przez Sprzedawcę.
 2. Na czas otrzymania przesyłki mają wpływ: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, wybrana forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, zapakowanie) i czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Wraz z towarem wydawana jest  faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku dokumentu Klient zobowiązany jest do zgłoszenia Sprzedawcy tego faktu w celu uzupełnienia braków.

VIII. Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
  1. Przed wydaniem towaru Klientowi: przelew na rachunek bankowy LSI Software S.A. lub inną płatność zdefiniowaną w Sklepie Internetowym.
  2. W momencie odbioru towaru: gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z miejsca wskazanego przez Sprzedawcę lub gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 2. Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do Sprzedawcy. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Sprzedawcy na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednia zgodą Sprzedawcy udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

IX. Odbiór przesyłki

 1. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 2. Dokonanie odbioru przesyłki przez jakąkolwiek osobę pod adresem wskazanym przez Klienta w zamówieniu traktowane będzie jako skuteczne doręczenie przesyłki.
 3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji".

X. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie konsumentów, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w trybie ust. 1 i 2 towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres Sprzedawcy.
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłatę.
 6. Zapłata za zakupiony towar zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Prawo zawrotu nie przysługuje, jeżeli Klient nabył w Sklepie Internetowym towar wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służy do zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
 9. Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.posiflex.com.pl . mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.posiflex.com.pl należy kontaktować się ze Sprzedawcą.
 10. Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.

 

XI. Procedury reklamacyjne

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. Sprzedawca prowadzi wsparcie techniczne oraz przyjmuje zgłoszenia reklamacyjne drogą telefoniczną pod numerem telefonu + 48 22 427 90 97 oraz elektroniczną pod adresem serwis@posiflex.com.pl
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji zostanie odesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika i będzie wskazywało konieczne czynności w celu doprowadzenia zakupionego Towaru do stanu zgodnego z umową.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) i opisem reklamacji.

XII. Oświadczenie gwarancyjne Sprzedawcy

 1. Sprzedawca (LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178) zapewnia sprawne działanie urządzenia zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.posiflex.com.pl pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Urządzenie uważa się za obciążone wadą fizyczną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi lub nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z wewnętrznych własności urządzenia.
 2. Termin gwarancji  wynosi 1 rok od daty dostarczenia urządzenia Klientowi, chyba że dłuższy termin gwarancji został wskazany na stronie produktu w Sklepie Internetowym www.posiflex.com.pl.
 3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Sprzedawcę nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych potrzebnych do naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy, który może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia w całości. Wymienione podzespoły i urządzenia przechodzą na własność Sprzedawcy. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Klient zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży lub do Autoryzowanego Punktu Serwisowego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. Adresy Autoryzowanych Punktów Serwisowych dostępne są pod adresem serwis@posiflex.com.pl lub pod numerem telefonu + 48 22 427 90 97
 5. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia Sprzedawcy za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do Autoryzowanego Punktu Serwisowego:
  1. Dowód zakupu wystawiony przez Sprzedawcę tj. fakturę VAT
  2. niesprawne urządzenie,
  3. nośnik dla oprogramowania jeśli było zakupione z urządzeniem.
 6. Sprzedawca podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany urządzenia, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe tego samego typu lub zbliżone o podobnych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.
 8. W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty. Zarówno przy wymianie na nowy produkt jak i przy zwrocie zapłaconej kwoty potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów wchodzących w skład wyposażenia oraz kosztów ich wymiany.
 9. Nie uznanie roszczeń gwarancyjnych przez Sprzedawcę może mieć miejsce w następujących przypadkach:
  1. uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,
  2. uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku,
  3. eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi,
  4. wystąpienia usterek związanych z zainstalowanym oprogramowaniem w przypadku, gdy wynikają one z nieprawidłowych ingerencji użytkownika,
  5. ingerencji osób trzecich a polegających na naprawach lub modyfikacjach konstrukcyjnych urządzeń,
  6. wadliwego działania urządzeń na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.
  7. stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
 10. W przypadku umyślnego złożenia przez Klienta bezpodstawnej reklamacji, Klient zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa Klientowi do domagania się zwrotu utraconych korzyści związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na dysku i innych nośnikach danych. Przy dostawach oprogramowania obowiązują dołączone do pakietów warunki. Klient uznaje w całości warunki poprzez otwarcie zabezpieczonego pakietu.
 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, z zastrzeżeniem przedsiębiorców do których stosuje się ograniczenia wskazane w pkt XIII ust. 4.

XIII. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą z wyłączeniem utraconych korzyści.
 4. W przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami wyłącza się uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego dostępu do Konta Klienta nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Sklepu Internetowego zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu oraz treści Sklepu Internetowego w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin z chwili zawarcia umowy.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji w Sklepie Internetowym.
 3. W przypadku sporu wynikającego z realizacji postanowień niniejszego regulaminu  oraz usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.
 4. Sklep Internetowy oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Sklepie Internetowym, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej Chrom Wersja 35 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).

 

Niniejszy Regulamin jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu Internetowego.